הסכם התקשרות בחבילת אחסון אתר חנות

המוסמך לחתום בשם העסק - להלן ״הלקוח״ מצד אחד;

לבין אריאל אדלר - מעצב עסקים, ע.מ. 312266752;
אבנת 9065600, טל׳ 058-4046213, אימייל ariel1adler@gmail.com;
(להלן: "המעצב") מצד שני:

הלקוח מבקש לקבל את שירותיו של אריאל, לפי תנאי הסכם זה.
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים:

פרטי העסקה:
1. אחסון אתר אינטרנט בשרת בחברת Digital Ocean או דומה, כולל אבטחה.
2. דומיין (שם תחום) סטנדרטי + ניהול דומיין בחברת CloudFlare
3. מנוי לתוספי וורדפרס ספציפיים (אלמנטור פרו, WP-rocket)
4. תחזוקה חודשית של האתר (עדכוני תוספים, בדיקת אבטחה ושמישות)
5. גיבוי דו שבועי של האתר

מחיר:
200 ש״ח + מע״מ לחודש, בהוראת קבע

פטור ושיפוי - נגישות אתר האינטרנט
הלקוח מצהיר כי הוא מודע לכך שהאחריות והחובה על הנגשת שירותי אתר האינטרנט, בהתאם לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), חלה על בעל האתר ו/או המחזיק באתר. האחריות ו/או חובת ההנגשה של האתר - אינה חלה ו/או מחייבת את המעצב אשר מספק ללקוח שירותי אחסון, אבטחה, גיבויים, עדכונים, תחזוקה וכיו"ב.
יש לציין, כי למיטב ידיעת והבנת המעצב, אתר האינטרנט אינו מקיים את סטנדרט ותקן הנגשת שירותי האינטרנט; לכן, באחריותו המלאה של הלקוח (או מי מטעמו) כבעל האתר ו/או כמחזיק האתר - לבחון ולבדוק האם חלה על עסקו ועל האתר חובת הנגשת שירותי האתר בהתאם לדין. יודגש כי המעצב פטור באופן מלא וגורף מכל אחריות וטענה נגדו בקשר לכך.

הפסקת ההתקשרות
שני הצדדים מחזיקים בזכות לסיים את ההתקשרות בכל עת, מכל סיבה שהיא, באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת – זאת באמצעות הודעה כתובה ומפורשת על סיום ההתקשרות (וכן, וידוא קבלת הודעת סיום ההתקשרות) ומצהירים כי הדבר לא יהווה הפרה חוזית של הסכם זה. במצב זה זכאי הלקוח לקבל קבצי גיבוי של האתר על מנת להתקינו מחדש בשרת אחסון מטעמו.

הפסקת התשלום
הלקוח יהיה זכאי לקבלת השירותים הנ״ל כל עוד התשלום מועבר למעצב במלואו. מוסכם כי ביטול הוראת הקבע, או אי העברת התשלום מכל סיבה שהיא, יהווה סיום ההתקשרות ללא הודעה או אזהרה מוקדמת. במקרה כזה, האתר וקבציו יימחקו לאלתר והמעצב לא יחוייב לשמור, למסור או למכור גיבוי כלשהו - אלא אם כן סוכם אחרת על ידי הצדדים, באופן מפורש ובכתב.

קדימה, לניוזלטר!

סיפורים מאחורי הקלעים, הנחות ומתנות. בקיצור, ניוזלטר. מתאים?

הידד!

באיזו דרך עדיף שנדבר?